Psychologické poradenství a gestalt terapie 

v Českých Budějovicích

Poskytované služby

Více o mých službách

Krizová intervence je akutní psychologická pomoc v náročné životní situaci zaměřená na stabilizaci, zklidnění, získání náhledu na situaci a možnosti, jak ji zvládnout. Bývá krátkodobá, většinou do deseti setkání. Akutní psychická krize může vyplývat z rozchodu, onemocnění, nehody, úmrtí blízké osoby, ztráty zaměstnání, změn v rodině a podobně. Každý z nás se někdy dostane do situace, která je pro něj náročná, a v takové chvíli bývá projevem síly dokázat si říct o podporu.


Psychologické poradenství a terapie mohou být velmi různorodé podle potřeb konkrétního klienta. Jedná se o pravidelné terapeutické setkávání, ve kterém se zaměřujeme nejen na aktuální obtíže, ale také na způsoby, jakými člověk navazuje vztahy se svým okolím a jak svůj svět "utváří". Nejčastěji řešenými tématy jsou vztahové a partnerské problémy, nespokojenost v práci, stres, únava, psychosomatické potíže, pocity vyhoření, závislosti, úzkosti, obavy, pocity smutku, prázdnoty či osamělosti, rozhodování o dalším směřování a podobně.Terapie může sestávat pouze z několika sezení, nebo může trvat i několik let.


Seberozvoj popisuje touhu mnohých lidí po lepším poznání sebe sama a porozumění svým prožitkům. To, že sami sebe známe a přijímáme se takoví, jací jsme, vede ke klidnému, harmonickému životu i vyšší výkonnosti. Sebepoznávání je vždy dobrodružstvím, kdy nikdy nevíme, co nás na cestě čeká, a odhalujeme skryté poklady.


S dětmi pracuji takovými formami, které jsou vhodné pro daný věk, často využívám projektivních technik a terapie hrou, u starších dětí a dospívajících pak rozhovoru. U klientů mladších 18 let je zapotřebí souhlas zákonných zástupců. Na prvním setkání se s rodiči domlouváme, jaké mají potřeby a očekávání od terapie, dál pak pracuji s dítětem samotným. Častými potížemi jsou vrstevnické konflikty, agrese, vzdorovitost, obtíže při začleňování do kolektivu třídy, úzkostnost, nejistota, obavy ze školy, šikana, výukové selhávání, poruchy spánku, deprese a sebepoškozování, poruchy příjmu potravy. Také děti prožívají mnohé zátěžové situace, jako je např. stěhování, onemocnění, rozvod rodičů i jiné změny v rodině, k jejichž zvládnutí jim může pomoci terapeutické vedení.


U batolat a předškoláků kombinuji přímou práci s dítětem formou hry s konzultacemi s osobou, která o dítě pečuje. Malé děti citlivě reagují na veškeré změny ve svém nejbližším okolí, a proto hrají rodiče důležitou roli při zvládání nejrůznějších těžkostí. U nejmenších se objevují psychosomatické problémy (bolesti hlavy, bříška), enuréza, noční děsy, zvýšená bázlivost, regrese, opoziční chování atd.


Díky bohatým zkušenostem z Pedagogicko-psychologické poradny mohu provádět základní psychologickou diagnostiku při výukových obtížích (např. specifické poruchy učení, ADHD apod.) a poskytnout doporučení pro práci s konkrétním dítětem. Rodičům nabízím provázení uceleným programem pro rozvoj koncentrace pozornosti (metoda KUPOZ). Dětem staršího školního věku poskytuji poradenství v oblasti profesní orientace.


Relaxační techniky jsou v dnešním dynamickém světě vítanou metodou, jak rychle načerpat nové síly uprostřed náročného dne, zkoncentrovat se a nechat odplynout starosti, uvolnit a zklidnit své tělo i mysl. Je možno vyzkoušet více druhů relaxačních technik, nejčastěji užívanými jsou autogenní trénink, 5P a progresivní relaxace. K žádoucímu efektu je třeba nácvik pravidelně opakovat, což může klient po zacvičení provádět i sám.

Terapeutická skupina pro dospělé

Zajímáte se o seberozvoj a osobnostní růst? Máte chuť sdílet své radosti i starosti v bezpečném prostoru? Od října 2024 otevíráme terapeutickou skupinu. Více informací v letáku níže.

Další možnosti

Terapii v gestalt modalitě nabízí také má kolegyně, se kterou spolupracuji - Bc. Michaela Mařík Dis.